bejelentkezés / regisztráció hirdetésfeladás
Címlap > Haszonbérleti szerződés - Több, mint 10 ezer gazda jutott földhöz!
2016-02-12 2:27:16

Több, mint 10 ezer gazda jutott földhöz!

Eddig a termőföldek 65 százaléka talált gazdára. A legkisebb termőterület kikiáltási ára pár millió forint, a legnagyobbaké több száz millió forint volt az első körben.

Március elsején indul az állami földárverések második fordulója. Ezúttal olyan parcellákra lehet majd licitálni, amelyek az első fordulóban nem keltek el. A Földet a gazdáknak! elnevezésű program keretében eddig 130 ezer hektár termőföldet értékesítettek, amelyből 170 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek. A program célja egyértelmű: a magyar földművesek, a középosztály, a családi vállalkozások segítése, valamint a spekuláció kiszűrése. A program keretében főként kis területeket értékesítettek, mintegy 7000 gazda vásárolt 12 ezer birtoktestet. A tavasz végéig további 140 ezer hektár földet kívánnak eladni. Ebben a körben már halastavak is lesznek, így összesen 260-280 ezer hektárt értékesítenek. Földhöz azok juthatnak, akik megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek, és az árverésen a legmagasabb árat kínálják, a helyben lakó földműveseket pedig elővásárlási jog illeti meg.

Újabb ciklus, újabb támogatások

A 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban 2400 milliárd forint áll azok rendelkezésére, akik pályáznak a különféle agrártámogatásokra, és 1300 milliárd forint jut vidékfejlesztésre, amit hatékonyan kell elkölteni. Pályázati dömpingévnek is felfogható az idei a szakértők elmondása alapján, akik hangsúlyozzák, hogy az agrárexport is folyamatosan nőtt ez elmúlt években. Az idei központi agrárstratégia olyan projekteket kíván támogatni mérettől függetlenül, amelyek versenyképesek és hosszú távon fenntarthatóak.

Nem mindegy, mit termel

A termőföldből származó jövedelem a művelési ágak szerint nagy eltéréseket mutat. Az eddigi adózott eredményeket összehasonlítva a legtöbbet szőlőtermesztéssel lehetett keresni az utóbbi időben, hektáronként csaknem 400 ezer forintot. A szántóföldi növénytermesztésnél ennek alig negyede volt az eredmény, gyümölcstermesztéssel pedig 300 ezer forint jött be hektáronként. Tőkearányosan ugyanakkor a szőlőtermesztés mutatta a legrosszabb jövedelmezőséget, a saját tőke mindössze 7,5 százalékot hozott hektáronként. A legjobb eredményeket sajáttőke-arányosan, 30 százalékot, a szabadföldi zöldségtermesztéssel lehetett elérni.

A legfontosabb tudnivalók a földlicitről az X-agro szakembereitől:

Helyi átlagár és még 10%

A 3 hektárnál nagyobb állami földekkel kapcsolatban rögzítik, hogy a területeket a megyei és a helyi átlagáraknál legalább 10%-kal drágábban kell értékesíteni. A földek értékét forint/aranykoronában kell meghatározni.

Helyiek, földművesek, magyar állampolgárok

Az árverésekben a kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok is közreműködnek. Az eljárásban árverezőként csakföldművesnek minősülő természetes személy vehet részt, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az árverés tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Visszavásárlási, elidegenítés, terhelés

Az értékesített földrészleteknél az államot a szerződés megkötésétől számított 20 éves visszavásárlási jog illeti meg, amelynek biztosítására 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom lép életbe. A visszavásárlási jogot, illetve az elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell. A visszavásárlási jogot a földrészletek tulajdoni lapjára az állam javára – a vevő költségviselése mellett – be kell jegyeztetni, és ugyanígy kell tenni az elidegenítési és terhelési tilalommal is.

Árverési biztosíték:10%

Az árverési biztosítékot a földrészlet kikiáltási árának 10%-ában határozzák meg, amelyet a licitálás feltételeként az árverezőknek – helyrajzi számonként – az árverési hirdetményben meghatározottak szerint kell megfizetniük legkésőbb az árverés előtti munkanapon déli 12 óráig. Az árverési biztosíték elhelyezésére a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egy közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonú hitelintézetnél letéti számlát nyit. A nyertes árverezőknél a biztosítékot a vételárba beszámítják, a nem nyerteseknél pedig az árverés napját követő 8 munkanapon belül visszafizetik.

Árverési hirdetmények

Az árverési hirdetményt a kormányhivatalok megyei jogú városokban található hivatali helyiségeiben, az árveréssel érintett földrészletek fekvése szerinti településeken a helyben szokásos módon, illetve az árverések helyszínein is ki kell függeszteni, továbbá megyei, illetve helyi sajtótermékekben is közzé kell tenni. A meghirdetés napjának az számít, amikor az árverési hirdetményt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet internetes honlapján közzéteszik. A közzétételi időpontnak legalább 30 nappal meg kell előznie a hirdetményben megjelölt árverési időpontot.

Megyei jogú városok

Árverést csak megyei jogú városokban lehet tartani. Az árverést a kormányhivatal nevében eljáró személy tartja. A közjegyzői közreműködéséért járó díjat a kormányhivatal fizeti.

Jegyzőkönyv

Az árverésről az árverezés vezetője – a liciten kialakult végső sorrendet is tartalmazó – jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányát a kormányhivatal és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet köteles megőrizni, a jegyzőkönyv személyes adatokat tartalmazó mellékletét pedig kizárólag a földalapkezelő kezeli.

Regisztrációs díj

Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverezőnek az árverési részvétel feltételeként árverési naponként 30 ezer forintos regisztrációs díjat kell az árverés helyszínén készpénzben befizetnie. A regisztrációs díj a kormányhivatal bevétele.

Licitküszöb

Az árveréseken alkalmazandó licitküszöb összege 5 millió forintot meg nem haladó kikiáltási árnál 50 ezer forint, 5-10 millió forint között 100 ezer forint, 10-50 millió forint között 200 ezer forint, 50 millió forint felett 500 ezer forint. A licitküszöböktől az árverezők nem térhetnek el.