bejelentkezés / regisztráció hirdetésfeladás

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A www.foldem.hu domain nevű weboldal az X-Holding Zrt. által üzemeltetett interneten elérhető olyan mező- és erdőgazdasági hasznosítású ingatlanok hirdetésére specializálódott weboldal, ahol többféle hirdetési forma közül választhat a regisztrált felhasználó.

Lehetőség van hagyományos hirdetés megjelentetésére, ez esetben a honlap csak az ajánlat online megjelenését segíti, az üzletkötést a két érintett fél (Eladó-Vevő) intézi.

Jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) az X-Holding Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.foldem.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal, Portál) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: Felhasználó, Hirdető, Eladó, Vevő, fogyasztó), jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.foldem.hu weboldalon keresztül történik. A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

A weboldal működésével, szerződési feltételeivel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF bármikor elérhető a weboldalon.

 1. Szolgáltató adatai

Cégnév: X-Holding Zrt.

Székhely: 9026 Győr, Víztükör utca 4. A ép.

Postacím: 9026 Győr, Víztükör utca 4. A ép.

Képviselő neve: Sáhó Ákos cégvezető (önálló)

Cégjegyzékszám: 08-10-001812

Bejegyző Bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14114546-2-08

Statisztikai szám: 14114546-6420-114-08

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10422506-49020014

Telefon: +36-30-235-3839

E-mail: kapcsolat@foldem.hu

Weboldal: www.foldem.hu

 1. Fogalmak

2.1. Szolgáltató: A www.foldem.hu weboldal tulajdonosa és egyben üzemeltetője az X-Holding Zrt.,

aki mint online szolgáltató, lehetővé teszi az eladásra szánt mező- és erdőgazdasági hasznosítású ingatlanok megjelenését a weboldalon.

2.2. Szolgáltatás: Olyan online termőföld értékesítést elősegítő szolgáltatás, ahol a mezőgazdasági

ingatlanok tulajdonosai vagy hagyományos hirdetés útján kerülnek kapcsolatba a regisztrált felhasználókkal akik szintén regisztrált felhasználóink. Ezen értékesítést még hatékonyabbá teszi,

hogy az oldalon regisztrált fölműveseket ezekről az ajánlatokról a Szolgáltató kiértesíti, így a potenciális vevők megszólításával az eladás különösen eredményes lehet.

2.3. Hirdető: Az a felhasználó, aki a regisztrációt követően hirdetést tölt fel a Szolgáltató adatbázisába, amelyet hagyományos hirdetés útján értékesíthet.

2.4. Eladó: Az a Hirdető, akinek hirdetésére felhasználónk jelentkezett.

2.5. Vevő: Az a regisztrált földműves, aki a hagyományos hirdetésre jelentkezett.

2.6. Földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a Földtörvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

 1. a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
 2. b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

2.7. Weboldal: A Szolgáltató tulajdonában lévő és általa működtetett www.foldem.hu domain nevű internetes weboldalon található összes tartalom. A weboldalon a felhasználók teljes körű tájékoztatást kapnak a hirdetés feladásáról.

2.8. Regisztráció: a Weboldalra érkező látogató a szolgáltatás igénybevételéhez (hirdetésfeladás) szükséges adatait egy online űrlap kitöltésével megadja Szolgáltatónak. Felhasználó a Regisztráció során kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez jelen ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárul a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójához.

 1. A weboldal szolgáltatásai

3.1. A weboldal lehetőséget biztosít az eladásra szánt mező- és erdőgazdasági hasznosítású ingatlanok hirdetéseinek feladására, melyek bárki számára megtekinthetőek.

3.2. A Szolgáltató automatikusan kiértesíti a Portálra feltöltött, minden jegyzői kifüggesztésről azon regisztrált földműveseket, akik az adott ingatlan meghatározott körzetén belül rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, vagy üzemközponttal, és a regisztráció során, vagy utólag a profiljukban megadták ezeket az adatokat.

3.3. A weboldal és a Szolgáltató szakértői segítenek eligazodni a földforgalmi törvény bonyolult folyamataiban.

3.4. A szolgáltató pontos és folyamatos statisztikákkal támogatja az érdeklődőket és a döntéshozókat.

 1. Általános rendelkezések

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a 2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi törvény) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

4.2. A jelen ÁSZF 2019.02.01. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a Weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználókat a módosításról. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket így az ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy kérheti Regisztrációja törlését Szolgáltató e-mail címére küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. A Regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

4.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (kivételt képeznek ez alól a felhasználók által az ajánlati adatlaphoz csatolt feltöltött mellékletek), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.4. A www.foldem.hu Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel a Weboldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Győri Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

4.5. Az érvényes regisztrációt követően szerződéses jogviszony jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Jelen ÁSZF, így a szerződések nyelve is magyar. A magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. Regisztráció

5.1. A Weboldal tartalmának megtekintéséhez Regisztráció nem szükséges. A felhasználó szabadon böngészhet a Weboldalon található hirdetések között, de a hirdetések feladásához, érvényes Regisztráció szükséges. A Regisztráció alkalmas a Felhasználók azonosítására és a Szolgáltatás többi felhasználójától való megkülönböztetésére.

5.2. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett 2016/679 EU általános adatvédelmi rendelet szerinti Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.3. A teljeskörű regisztráció során kötelező adatok (e-mail cím, vezetéknév, utónév, telefonszám, jelszó, lakcím,) bevitelére van szükség, így Szolgáltató a Felhasználó Regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzített. A regisztráció során tilos bármely adatbeviteli mezőben trágár, obszcén, közízlést sértő kifejezéseket használni akár magyar, akár idegen nyelven. Az ennek megfelelő tartalmú regisztráció előzetes figyelmeztetés nélkül – a felhasználó utólagos értesítésével – törlésre kerül.

Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során, a Weboldalon megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

5.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető nem megfelelő szolgáltatásnyújtásért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van a Felhasználónak, amely az aktív hirdetések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.5. Szolgáltató jogosult törölni azt a Felhasználót, aki a Regisztráció során nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat adott meg, továbbá kétség esetén jogosult Felhasználó valódiságát az általa megadott elérhetőségeken ellenőrizni. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja. Indokolt esetnek minősül a valótlan, vagy hiányos adatok megadása. Indokolt eset az is, ha a Felhasználó más felhasználó személyes adataival bizonyíthatóan visszaél. Indokolt eset lehet az is, ha a Felhasználó a Szolgáltatás rendszerével bármely módon visszaélhet, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket megszegte.

5.6. Tilos a hirdetésben direkt kapcsolatfelvételre alkalmas adatot (címet, e-mail címet, telefonszámot, on-line chat, stb.), elérhetőséget tartalmazó adatot bármilyen formában megjeleníteni. Ide tartozik az olyan fénykép feltöltése, melyen kapcsolatfelvételre alkalmas adatok, illetve a tárgyi ingatlant is tartalmazó térkép van. A tiltott adatokat tartalmazó hirdetések megjelenését korlátozzuk, illetve megakadályozzuk. A hirdetés javítás, illetve a visszavonás vagy törlés tényéről a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.

5.7. Szolgáltató a Felhasználó sikeres Regisztrációját elektronikus úton automatikusan visszaigazolja. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó a regisztráció befejezéséhez szükséges linket. A regisztrációt követően Felhasználó a Szolgáltatást felhasználóneve és jelszava megadásával tudja igénybe venni a Weboldalon.

5.8. Felhasználó a Regisztráció során megadott személyes adatait a Weboldalon bármikor ellenőrizheti és módosíthatja. Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat a Weboldalon haladéktalanul átvezetni.

5.9. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció ingyenes!

5.10. Ha a regisztrált Felhasználó elfelejtette jelszavát, akkor használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha a Felhasználó itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket Szolgáltató e-mailben elküldi a megadott e-mail címre.

 1. A szolgáltatóra vonatkozó szabályok

6.1. Felelősség

6.1.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Weboldalon elhelyezett hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag az azt elhelyező Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

6.1.2. A Weboldal böngészése feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

6.1.3. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz a Szolgáltatás teljes időtartama alatt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellett jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

6.1.4. Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. szabályai szerit.

6.1.5. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis maior) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

6.1.6. Szolgáltató kizárja felelősségét:

6.1.6.1. Mindazon károk tekintetében, amelyek a www.foldem.hu oldalain a Felhasználók által elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

6.1.6.2. Minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, vagy a Szolgáltatás igénybe vétele kapcsán a Felhasználó által bevont harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.

6.1.6.3. A más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tekintetében.

6.1.6.4. A Felhasználók által weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

6.1.6.5. A rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges olyan károkért, melyek nem hozhatóak okozati összefüggésbe Szolgáltató magatartásaival;

6.1.6.6. Egyéb, a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső okra visszavezethető hibákért, károkért pl. (vis maior)

6.1.6.7. A Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

6.1.7. A Weboldalon igénybe vehető szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

6.1.8. A Szolgáltató nem avatkozik bele az Eladó és a Vevő között esetlegesen felmerülő jogvitába, de együttműködik a vita békés lezárása érdekében. Az Eladó és a Vevő közötti jogvita kialakulásakor ezen személyek mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Vevő és az Eladó között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet.

6.1.9. Jelen felelősségi szabályok minden Felhasználóval (Hirdető, Eladó, Vevő, regisztrált földműves) szemben hatályosak.

6.2. Egyéb kötelezettségek

6.2.1. Szolgáltató a Szolgáltatás 99%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette a regisztrált Felhasználókat a weboldalon.

6.3. Egyéb jogok

6.3.1. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt a Weboldalon, ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 1. A Szolgáltatóra, mint közvetítő szolgáltatóra vonatkozó felelősségi szabályok

7.1. A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

 1. Felmondási Tájékoztató

8.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) és m) pontja alapján a felhasználót nem illeti meg a rendeletben foglalt felmondási jog.

Illetve felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, és egyben hozzájárul, hogy a regisztrációt követően a jelen ÁSZF elfogadásával a weboldal szolgáltatása azonnal megkezdődik és elérhető, így ennek következtében Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben is elveszíti a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerinti felmondási jogát.

8.1.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

8.1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

8.1.4. A Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során közreműködő partnert (programozó, webfejlesztő, tanácsadó, stb.) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 4.4. pont az irányadó.

 1. Panaszkezelés rendje

10.1.  A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy mind az eladói-, mind a vevői oldalon megkönnyítse és elősegítse az ingatlan vásárlásának folyamatát. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 9026 Győr, Víztükör utca 4. A ép.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

10.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

10.6. Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Fax: (96) 520-218

Telefon: (96) 520-202; 520-217

Név: Horváth László

10.7. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője garantálja a személyes megjelentését, illetve együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

10.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Adatvédelem

11.1. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.foldem.hu/jognyilatkozat/

 1. Szerzői jogok

12.1. Azzal, hogy a Felhasználó belép a www.foldem.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem Regisztrált felhasználója a Weboldalnak.

12.2. A Weboldalon található tartalom a Szolgáltató, azaz az X-Holding Zrt. szellemi tulajdona.

12.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

12.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

12.5. A www.foldem.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

12.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok alapján követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 1. Vonatkozó jogszabályok

13.1. Magyarország Alaptörvénye

13.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

13.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

13.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

13.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

13.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014

(II. 26.) Korm. rendelet

13.8. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

(Földforgalmi törvény)

13.9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

 

Győr, 2019. február 1.

 

X-Holding Zrt.